ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡಿ, ತಾನು ಫಿಟ್​-ಫೈನ್​ ಅಂದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡಿ, ತಾನು ಫಿಟ್​-ಫೈನ್​ ಅಂದ್ರು

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!

Related Posts :

Category:

error: Content is protected !!