ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡಿ, ತಾನು ಫಿಟ್​-ಫೈನ್​ ಅಂದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡಿ, ತಾನು ಫಿಟ್​-ಫೈನ್​ ಅಂದ್ರು

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!

Related Tags:

Related Posts :

Category: