ಎನ್ಜಿಓಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊರೊನಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಎನ್ಜಿಓಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರು...


ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಎನ್ಜಿಓಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರು…

(Jacqueline Fernandez Feeds Under Privileged in an NGO)