ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ.!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.


ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ…

(Actress Rashmika Mandanna Wants to be the Daughter-in-law of this state)