ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ…

ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 5 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದೆ...


ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 5 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದೆ…

(Partial Curfew imposed from May 5th in Andhra Pradesh)