ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನರ್ಸ್ ರಾಖಿ ಜಾನ್!

ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನರ್ಸ್ ರಾಖಿ ಜಾನ್...


ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನರ್ಸ್ ರಾಖಿ ಜಾನ್…

(Rakhi John a nurse who lost her grand mother attended to duty instead of attending funeral)