ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರಿಗೆ 1,500 ರೂ ನಂತೆ 25ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರಿಗೆ 1,500 ರೂ ನಂತೆ 25,000 ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ.


ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರಿಗೆ 1,500 ರೂ ನಂತೆ 25,000 ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ.

(Salman Khan to Transfer 1500 rupees to Bollywood Cine Workers)