ವರನಟ -ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಹೀಗಿವೆ….

ಏಪ್ರಿಲ್ 24, ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಾತಿಲಕ ಹಾಗೂ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಶುಭದಿನ. ಒಂದೇ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ...


ಏಪ್ರಿಲ್ 24, ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಾತಿಲಕ ಹಾಗೂ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಶುಭದಿನ. ಒಂದೇ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ…