ಪಾಪ.. ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.. ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಂದೆ

Video of a man carrying corona positive daughter dead body for cremations goes viral...! ಕೊರೊನಾ +ve ಮಗಳ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತಂದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.


ಕೊರೊನಾ +ve ಮಗಳ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತಂದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

(Video of a man carrying corona positive daughter dead body for cremations goes viral)