ಶುದ್ಧ ಜೇನು ತುಪ್ಪ

ಬೆಲ್ಲ

ಖರ್ಜೂರ

ಸೇಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ

ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್  (maple syrup)

ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಡಿ