ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು

ಹಸಿರು ಬೇಳೆ 

ಕಡಲೆ  ಕಾಳು

ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್

ಚೆನ್ನೆಂಗಿ ಬೇಳೆ/ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ

ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು