ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ 7 ಗುಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಅಜಂತಾ, ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು

ಬದಾಮಿ ಗುಹೆಗಳು

ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು 

ಕರ್ಲಾ ಗುಹೆಗಳು 

ಎಲಫಂಟಾ ಗುಹೆಗಳು 

ಅಂಡಾವಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳು 

ಮಾಸ್ವಾಮಿ ಗುಹೆಗಳು