ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 7 ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟನಾಡ್ 

ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಝುಲುಕ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮನ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಝಿರೋ

ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌಲಿನ್ನೊಂಗ್ 

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕದ ವರಂಗ