ಜೋಳ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ

ಜೋಳವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖವನ್ನು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಜೋಳವು ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ