ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಚೋಳ ರಾಜವಂಶ

ಹರ್ಷವರ್ದನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಪಲ್ಲವ ರಾಜವಂಶ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶ

ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಪಾಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ