ಭಾರತದ ಈ 7 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬಹದು.

ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ  ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ

ಪುರಾಣ ಕಿಲಾ ನವದೆಹಲಿ

ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆ ಆಗ್ರಾ, ಉತ್ತರ  ಪ್ರದೇಶ

ಆಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು ಔರಾಂಗಾಬಾದ್ , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್

ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಔರಾಂಗಾಬಾದ್ , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ನವದೆಹಲಿ

ತಾಜ್ ಮಹಲ ಆಗ್ರಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ