ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ.

ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು,  ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ 

ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ.

ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.