ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ

ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ನೋವು, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ