ಬೆಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು 

ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್​ ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ