ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬೀಸ್ಟ್ Sp02: ಇದರ ಬೆಲೆ 2,999 ರೂ.

ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್​ಫಿಟ್ ಪ್ರೊ 2: ಇದರ ಬೆಲೆ 2,799 ರೂ.

ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ Sp02: ಇದರ ಬೆಲೆ 1,799 ರೂ.

ಬೋಟ್ ಎಕ್ಸ್​​ಟೆಂಡ್: ಇದರ ಬೆಲೆ 2,999 ರೂ.

ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್​​ ಫಿಟ್+ : ಇದರ ಬೆಲೆ 1,899 ರೂ.