ಹರ್ಷನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್​ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಭುವಿ

ಭಾನುವಾರ ‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ

ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ

ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್​ ಹಾಕಿರುವ ‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ

ಹರ್ಷನಿಗೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ  ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್