ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ ಪ್ರದೇಶ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು

ಸುಂಡಲ್ಯಾಂಡ್ (Sundaland)

ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಡಿ