ಭುಜಂಗಾಸನ

ತ್ರಿಕೋನಾಸನ

ಉತ್ತನಾಸನ

ಶಿಶು ಆಸನ

ಮತ್ಯಾಸನ

ವಿಪರೀತ ಕರಣಿ