ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್

ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರೆಸ್

ಸಾಂತ  ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಜಾಮ್ ಸೂಟ್

ಬೋಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್

ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ವೆಟರ್