ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು

ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಮೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು

ಹಾಲು,  ಹಣ್ಣುಗಳು