‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ

‘ಕನ್ನಡತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ರತ್ನಮಾಲಾ ಪಾತ್ರ

ರತ್ನಮಾಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ

ರತ್ನಮಾಲಾ ಹೆಸರು ಚಿತ್ಕಲಾ ಬೀರಾದಾರ್​

ರತ್ನಮಾಲಾ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ ತಂಡ

ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ ಬೇಸರ

ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ