ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ರನ್ನಿಂಗ್​ ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗ್​ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ

ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ