ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿ

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ

ಫೇಸ್​ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ