ಹೋಳಿಯ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬಹದು?

ಬಣ್ಣಗಳು ತಾಗಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಲಿಂಬು ರಸ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಿರಿ 

 ವೈಟ್​ ವಿನೇಗರ್​ ಬಳಸಿ 

ಅಮೋನಿಯಾ ಯುಕ್ತ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ