ಅಂದದ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಬಳಕೆ

ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ

ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಸೀಳು ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ