ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ

ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ

ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ