ಹಾಫ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಂಡಲ ಡಿಸೈನ್

ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡಿಸೈನ್

ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆಹಂದಿಗಳು

ಹೂವಿನ ಮಂಡಲದ ಡಿಸೈನ್

ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಡಿಸೈನ್