ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರುವ ಕೊಡುವುನದನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ

ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ