ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು  ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನಸ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಆವಕಾಡೊ

ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.