ಪೀಸ್ ಲೀಲಿ (Peace Lily)

ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯ (Jade plant)

ಸ್ಪೈಡರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ (Spider Plant)

ಸಿಂಗೋನಿಯಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌(Syngonium)

ಆಲೊವೆರಾ (Aloe Vera)

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)

ಬಿದಿರಿನ ಸಸ್ಯ (Lucky Bamboo)

ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ  ಬಿದಿರಿನ ಸಸ್ಯ  (Spiral Stick)