ಹೇಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ

ನಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ

ರೀನಾ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ