ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಪೌಶ್ಠಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ

ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿರಿ

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ