ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಬೇಕು? 

14 Oct 2023

Pic Credit:Pintrest

ಈ ದಿನ ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನ - 1

Pic Credit:Pintrest

‘ಓಂ ದೇವಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯೇ ನಮಃ”

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು, ಮಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳ ಕಾಳಿ, ಭದ್ರ ಕಾಳಿ, ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಿವಧಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ಸರ್ವ ಬಾಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನ ಧಾನ್ಯೇ ಸುತಾನ್ವಿತಃ ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ್‌ ಪ್ರಸಾದೇನ್‌ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದುರ್ಗಾಯೇ ನಮಃ

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

ವಂದೇ ವಂಚಿತ್ ಲಾಭಾಯ್, ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಶೇಖರಂ | ವೃಷರುಧಂ ಶೂಲ್ಧಾರಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿಂ ಯಶಸ್ವಿನಿಂ ||

ಮಂತ್ರ ಜಪ

Pic Credit:Pintrest

9 ದಿನಗಳ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ