ಡಿ. 28ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೀನಟ್  ಬಟರ್ ಕಪ್ಸ್

ಚಾಕೊಲೇಟ್  ಮೌಂಡ್ಸ್  ಕ್ಯಾಂಡಿ

ವೈಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪೀನಟ್  ಬಟರ್  ಟ್ರಫಲ್ಸ್

ಮೋಚಾ ಟ್ರಫಲ್ಸ್

ಒರಿಯೋ  ಕುಕ್ಕಿ  ಬೋಲ್