ರಾಣಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೀಗೂ  ಬಿಡಿಸಬಹುದು 

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಕೆಟ್

ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಶೂ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತರ ವಿಮಾನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ

ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೀಗದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್

ಸೈಕಲ್ ಹೀಗೂ ಬಿಡಿಸಬಹುದು

ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ