ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲದೇ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳು

ಮೊರ್ಮುಗಾವ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು 

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ

ಸಾಲ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ

ದೂದ್​ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ 

ಅರ್ಪೋರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್  ಫಾರ್ಮ್​ಗಳು 

ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ  ಚರ್ಚ್​ಗಳು