ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ  ಬೆಟ್ಟ

ಮೌಂಟ್ ಸಿನಿಯೊಲ್ಚು

ಮೌಂಟ್ ಪಾಂಡಿಮ್

ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ  ಜಲಪಾತ

ಮೌಂಟ್ ಪಹುನಾರಿ

ತಾಶಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್

ಪೆಮಯಾಂಗ್ಟ್ಸೆ ಮೊನಸ್ಟರಿ (Pemayangste Monastery)