ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ   ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಊಟಿ

ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್

ಮುನ್ನಾರ್

ಆಳಪ್ಪುಳ

ಯೆರ್ಕಾಡ್

ಗೋಕರ್ಣ