ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಲು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳು

ಸಂಗಮ 

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ 

ಭೀಮೇಶ್ವರಿ 

ಅವಲ ಬೆಟ್ಟ

ಮೈಸೂರು 

ಲೇಪಾಕ್ಷಿ

ಕಬಿನಿ 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ