ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1

ಬಜೆಟ್: ₹ 1.80 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ : ₹ 12.09 ಕೋಟಿ

ಸಿಂಹಾದ್ರಿ

ಬಜೆಟ್: ₹ 8 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ : ₹ 25 ಕೋಟಿ

ಛತ್ರಪತಿ

ಬಜೆಟ್: ₹ 8 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ : ₹ 24 ಕೋಟಿ

ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು

ಬಜೆಟ್: ₹ 30 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 118 ಕೋಟಿ

ಯಮದೊಂಗ

ಬಜೆಟ್: ₹ 18 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 28.80 ಕೋಟಿ

ಮಗಧೀರ

ಬಜೆಟ್: ₹ 35 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 150 ಕೋಟಿ

ಮರ್ಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ

ಬಜೆಟ್: ₹ 14 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 29 ಕೋಟಿ

ಈಗ

ಬಜೆಟ್: ₹ 35 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 129 ಕೋಟಿ

ಬಾಹುಬಲಿ: ಬಿಗಿನಿಂಗ್

ಬಜೆಟ್: ₹ 180 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 650 ಕೋಟಿ

ಬಾಹುಬಲಿ: 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಶನ್

ಬಜೆಟ್: ₹ 250 ಕೋಟಿ

ಗಳಿಕೆ: ₹ 1,810 ಕೋಟಿ