ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟಿ

‘ಪುಷ್ಪ 2’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಟಿ

‘ಪುಷ್ಪ’ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಶಸ್ಸು

ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ