ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ತಂಡದಿಂದ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಜೇಸನ್ ಬೆಹ್ರೆನ್ಡಾರ್ಫ್

ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್

ಚಾಮಾ ಮಿಲಿಂದ್

ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ

ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್