'ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ' ದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಓಟ್

ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ' ದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಮತ್ಕಾರಿ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

ಪರಮ್ವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ' ದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ