ಪರ್ತ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 60,000 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 5

ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 50,500 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 7

ಕಾರ್ಡಾನಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 30,000 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 6

ಬೆಲ್‌ರೈವ್ ಓವಲ್ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 20,000 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 9

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 1 ಲಕ್ಷದ 24 ಸಾವಿರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 7

ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 48,600 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 7

ಗಬ್ಬಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 42,000 ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 4