ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ  ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ 

ಮಿನುಗುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ 

ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹಗುರವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ 

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ

ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಗುರವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ