ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿವೆ

ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿಡಿ

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

ವಾರ್ಮ್​ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್​ಸೈಸ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ದೇಹವನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ